Hvordan møte utfordringene rundt koronasituasjonen i verden

Korona

 

Viktig og nyttig informasjon til bedrifter 

Vi er alle inne i en svært krevende periode nå og veldig mange bedrifter står ovenfor store utfordringer. Mange sliter med store inntektstap, stram likviditet og behov for driftstilpasninger, og det er høyst usikkert hvor lenge denne situasjonen vil vare. 

Linken Næringshage har den siste uken vært i kontakt med Innovasjon Norge, Siva, Fylkeskommunen, Nord Norsk reiseliv, Øst- Finnmark Regionråd og Båtsfjord kommune m.fl. for å se hvordan vi kan være med å demme opp for denne situasjonen vi nå er i. 

De fleste av dere er kjent med at næringslivet i Båtsfjord har et Næringshagetilbud. Dette betyr at vi tilbyr bedriftsrådgivningstjenester til næringslivet i regionen basert på ulike behov og til en redusert pris. I denne ekstreme situasjonen vi opplever nå kjører vi på med en ekstrasatsing hvor vi kan tilby bistand til Båtsfjordbedrifter GRATIS, så langt vår kapasitet rekker. Dette kan være til å orientere seg om hvilke støttemuligheter som finnes, utforming av søknader, likviditetsplanlegging, m.v. TA KONTAKT! 

Linken Næringshage jobber tett med kommunen som vil bruke oss som et bindeledd mot næringslivet, og for å finne gode løsninger for å minimere konsekvensene av denne ekstremsituasjonen.

Vi i Linken ønsker med følgende oversikt gi en enkel oppsummering til våre bedrifter om viktig og nyttig informasjon, samt tips for hvordan håndtere nåværende situasjon både med hensyn til egen bedriftsøkonomi, for de ansatte og forholdsregler som kreves.  

 

Tidligere holdt webinarer 

Oppstartfinansiering

Tiltakspakke for norske oppstart- og vekstbedrifter 

Finansiering av innovasjonsprosjekter - Innovasjonstillskudd 

 

KONTANTSTØTTEORDNING

https://kompensasjonsordning.no/

 

 

 

BÅTSFJORD KOMMUNE

 

TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE

https://www.tffk.no/koronavirus-temaside/tiltakspakker-fra-fylkesradet/

 

 

SIVA

 

INFORMASJON FRA NHO

Råd og tiltak for reiselivsbransjen

Råd til arbeidsgivere om permittering, sykepenger, karantene m.m.

Krisepakken til næringslivet: se hvilke tiltak den inneholder

Kan din bedrift bidra med ustyr for smittevern til helsetjenesten?

 

INFORMASJON FRA NHO- REISELIV

 

INFORMASJON FRA FHI

Nasjonale pålegg fra Folkehelseinstituttet

Brosjyre og video om koronaviruset på flere språk

 

REGJERINGENS TEMASIDER

 

INNOVASJON NORGE

 Innovasjon Norge gir bedrifter mulighet til å søke om avdragsutsettelse

Tiltakspakker fra Innovasjon Norge 

https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/finansiering2/krisetiltak/

 

FRILANSERE OG SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE

LO – selvstendig næringsdrivende og frilansere

Regjeringen åpner for akutt sosialhjelp til frilansere og selvstendig næringsdrivende

 

INFORMASJON FRA NAV

Arbeidsgiver – hva gjelder i min situasjon?

Permitteringer – informasjon til arbeidsgivere

Selvstendig næringsdrivende – hva gjelder i min situasjon

Privatperson – hva gjelder i min situasjon

 

INFORMASJON FRA SKATTEETATEN 

 

ARBEIDSTILSYNET

 


NYTTIG INFO FRA SPAREBANKEN
Samlet informasjon om bistandsmuligheter
https://www.sparebank1.no/nb/nord-norge/bedrift/info/urolige-tider.html

Råd og tips fra Sparebanken om bedriftsøkonomien
https://www.sparebank1.no/nb/nord-norge/om-oss/nyheter/over-11-000-bedrifter-i-nord-norge-harstoppet-driften--hva-gjor.html

 


NYTTIG INFO FRA INNOVASJON NORGE
https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/finansiering2/avdragsutsettelse-korona/

 


RÅD TIL ARBEIDSGIVER
https://www.nho.no/tema/arbeidsliv/artikler/koronaviruset-rad-til-bedrifter/

 


OM REGJERINGENS TILTAKSPAKKER

https://www.nho.no/tema/arbeidsliv/koronaviruset/krisepakker-tiltak-for-bedrifter/

 

VIKTIG INFO TIL BEDRIFTER FRA FHI
Nasjonale pålegg fra Folkehelseinstituttet
https://www.fhi.no/nyheter/2020/helsedirektoratet-har-i-dag-vedtatt-folgende---som-gjelder-fraklokken-18.0/


Brosjyre og video om korona viruset på flere språk
 

 


FRILANSERE OG SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE TILTAKSPAKKE:
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/50445E/regjeringen-aapner-for-akutt-sosialhjelp-til-frilansere-ognaeringsdrivende


https://www.lo.no/hva-vi-gjor/koronasituasjonen/nyheter-om-korona/rilansere/

 


NYTTIGE LENKER FRA NAV
Arbeidsgiver
https://www.nav.no/no/bedrift/innhold-til-bedrift-forside/nyttig-a-vite/arbeidsgiver-hva-gjelder-i-minsituasjon

 


PERMISJON PGA KORONA
https://www.nav.no/no/bedrift/innhold-til-bedrift-forside/nyheter/permitteringer-som-folge-avkoronaviruset

 


PERMISJONSSJEMA
https://www.nav.no/soknader/nb/bedrift/covid-19/permitteringDIGITAL SIKKERHET OG KORONA
Økt bruk av hjemmekontor og økt bruk av privat IT-utstyr som kobles opp mot jobb, bidrar til at
bedriftens digitale domene blir mer utsatt for uønskede hendelser. Bedriftene oppfordres til årvåkenhet mot falske nettsteder og e-poster som angivelig sprer informasjon om koronaviruset, men som i stedet er satt opp for å spre skadelige, digitale virus.
Vi anbefaler dere å lese denne artikkelen fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet som inneholder nyttig informasjon

 https://www.nsm.stat.no/NCSC/ncsc-varsler/ncsc-varsel-i-forbindelse-med-koronaviruset/

 

LOVDATA – FORSKRIFTER
Forskrift om karantene mv. etter reiser utenfor Norden
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-03-13-287

 


OVERSIKTSSIDE LOVDATA 

 

INFORMASJON FRA BDO

 

TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE

https://www.tffk.no/aktuelt/reduserte-krav-til-lane-og-tilskuddsmottakere.9983.aspx

https://www.tffk.no/tjenester/sok-tilskudd/sok-tilskudd-skole-og-opplaring/tilskudd-til-bedriftsintern-opplaring/

 

NORGES FORSKNINGSRÅD

Hvordan påvirker koronaviruset prosjektet ditt 

Forskningsrådedets grep under konronakrisen

 

NHO INFORMASJONSSIDE